Om oss

Om Sensum Investment AB

Sensum Investment AB grundades våren 2022 av Fredrik Hegbart och Richard Hellekant. Grundarna känner varandra sedan studierna på Handelshögskolan i Stockholm i början av 90-talet. Tillsammans har de över 50 års kompletterande erfarenhet från finansbranschen. Grundarna drivs av en gemensam övertygelse om att framgångsrik aktiv aktieförvaltning inte bara kräver att man investerar i bra bolag, utan att man också kontinuerligt och metodiskt beaktar vad som sker i omvärlden. Världens bästa bolag är inte alltid världens bästa aktier.

Struktur Sensum Investment AB

Sensum Investment AB ska lansera och marknadsföra fonder som förvaltas baserat på den av Fredrik Hegbart egenutvecklade Sensumstrategin. Den första fonden som lanserats är Sensum Strategy Global. Sensum Investment AB har ingått ett samarbetsavtal med fondhotellet AIFM Capital AB om att starta och förvalta fonden Sensum Strategy Global. Ansvarig förvaltare av fonden är Fredrik Hegbart. För mer information om samarbetet med AIFM, se nedan.

Kulspel med en ensam röd kula mot alla blåa.

Om Fredrik Hegbart

Grundare, huvudägare och ansvarig förvaltare Sensum Strategy Global

Fredrik Hegbart har en M. Sc. från Handelshögskolan i Stockholm 1995. Fredrik Hegbart har över 27 års erfarenhet från bolagsanalys, makroanalys och kapitalförvaltning.

Under perioden 1995 – 2022 har Fredrik Hegbart arbetat på L E Lundberg Kapitalförvaltning AB (LELKAP) som är ett helägt dotterbolag till L E Lundbergföretagen AB. I korthet kan verksamheten sägas haft som huvuduppgifter att: Bedriva lönsam kapitalförvaltning samt svara för analys och uppföljning av koncernens portföljbolag och dess branscher. I båda fallen var det av stor vikt att ha en fundamentalt förankrad syn på omvärlden och de finansiella marknaderna generellt.

Målsättningen för kapitalförvaltningen var att med hjälp av analys på såväl makroekonomisk som företagsnivå skapa en god avkastning på utnyttjat kapital. Över tid har mandatet sett olika ut gällande både omfång, tillgångsslag och geografier.

Vid sidan av kapitalförvaltningen på LELKAP har Fredrik arbetat med allehanda frågor gällande makroskeenden, finansiella marknaderna generellt, portföljbolagen och dess branscher. I den rollen har det varit viktigt med gedigen omvärldsanalys som mynnar ut i klara uppfattningar om makro- och börsutveckling samt konkreta investeringsidéer.

Fredrik Hegbart

Under Fredriks drygt 26 år på LELKAP har han haft en och samma analys/förvaltarroll, dock har uppgifterna varit många och varierande.

Några områden Fredrik haft större tyngdpunkt på över tid är:

  • Makro/strategi/finansmarknaderna
  • Aktie/bolagsanalys – drivkrafter, vinstutveckling, värdering, risk/reward etc.
  • Tidseriestudier – historisk vägledning för framtiden
  • Kvantitativanalys – top down, bottom-up mm
  • Screening efter investeringsidéer - tematiska, bolagsspecifikt mm
  • Utveckling av olika värderingsansatser
  • Ad hoc uppdrag åt koncernen ofta rörande makro och/eller portföljbolag

Totalt har Fredrik över 27 års erfarenhet från bolagsanalys, makroanalys och kapitalförvaltning. Baserat på erfarenheterna har Fredrik Hegbart skapat en unik förvaltningsstrategi, Sensumstrategin, som används i förvaltningen av fonden Sensum Strategy Global.

En penna pekar på ett diagram.

Om Richard Hellekant

Grundare, huvudägare och VD Sensum Investment AB

Richard Hellekant har en M. Sc. från Handelshögskolan i Stockholm 1996. Richard Hellekant har över 25 års erfarenhet från den finansiella sektorn.

Under perioden 1996-2004 arbetade Richard Hellekant på Carnegie Investment Banking (1996-2004) där han var projektledare för corporate finance-relaterade uppdrag. Under perioden 2001-2003 arbetade Richard Hellekant för Carnegie i Danmark. Under perioden 2005-2008 hade Richard Hellekant en position som partner och investeringsansvarig på det nordiska riskkapitalbolaget Provider Venture Partners AB. 

Under perioden 2008-2022 var Richard Hellekant verkställande direktör för PLUS Asset Management AB som han också är medgrundare till och ägare i. PLUS Asset Management AB bedrev under perioden 2009-2017 tillsynspliktig verksamhet enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

PLUS Asset Management AB förvaltade aktiefonden PSG Micro Cap under 2009-2017 och hedgefonden Elementa under 2015-2016. Hösten 2017 lanserade PLUS Asset Management AB PLUSfonder, en verksamhet helt fokuserad på indexfonder. PLUSfonder har under perioden 2017-2021 lanserat sex indexfonder som per 2021-12-31 förvaltade drygt 2.200 miljoner kronor och hade sammanlagt över 70.000 andelsägare. Richard Hellekant är styrelseordförande i Eurocon Consulting AB, vice styrelseordförande i Ogunsen AB samt styrelseledamot i PLUS Asset Management AB.

Richard Hellekant

Om AIFM Capital AB

Sensum Investment AB har ingått ett samarbetsavtal med AIFM Capital AB (556737-5562) om att starta och förvalta fonden Sensum Strategy Global. AIFM är ett så kallat fondhotell. AIFM bildades 2007 och är ett fondbolag/AIF-förvaltare som står under Finansinspektionens tillsyn. AIFMs primära verksamhet är att förvalta fonder samt erbjuda tjänster till fondbolag i Sverige, så som riskhantering och fondadministration.

AIFM förvaltar totalt cirka 20 stycken värdepappers- och specialfonder. Avtalet med AIFM innebär att AIFM kommer att förvalta och administrera fonden Sensum Strategy Global. Ansvarig portföljförvaltare av fonden Sensum Strategy Global är Fredrik Hegbart som är anställd portföljförvaltare hos AIFM. Avtalet innebär vidare att Sensum Investment AB har uppdraget att informera om och marknadsföra Sensum Strategy Global. Mer information om AIFM Capital AB finns på www.aifmgroup.se.

vatten